Harderwijk, 5 november 2023. De CSR Richtlijn of CSRD is de opvolger van de NFR richtlijn of NFRD.
In mijn vorige blog van 3 november 2023 legde ik kort uit wat de CSRD is. Bij de NFRD gaat het om de Non Financial Reporting Directive. Zij dateert reeds van 2014. De CSRD werd in april 2021 gepubliceerd.

Wat is veranderd? Zoals de Europese Commissie zelf schrijft: EU law requires all large companies and all listed companies (except listed micro-enterprises) to disclose information on what they see as the risks and opportunities arising from social and environmental issues, and on the impact of their activities on people and the environment”. Corporate sustainability reporting (europa.eu) (1)

Zij is tot de conclusie gekomen, dat de NFDR met haar twee richtsnoeren, niet tot het gewenste resultaat heeft geleid en dat investeerders en andere stakeholders bij bedrijven die verplicht zijn te rapporteren, behoefte hebben aan meer transparantie en relevante informatie om hun beslissingen te kunnen onderbouwen.

Een belangrijk verschil is, dat de CSRD in tegenstelling tot haar voorganger rechtstreekse werking heeft. Dat betekent, dat landen niet eerst nog moeten harmoniseren. De EU richtlijn geldt rechtstreeks in alle landen van de EU.

Openheid door bedrijven over informatie met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk thema. Bedrijven zouden moeten rapporteren over hoe zij staan tegenover thema’s als verschil in beloning, de impact op het milieu van hetgeen zij produceren, gendergelijkheid, etc. Gebleken is dat de behoefte aan niet financiële informatie bij met name de investeerders enorm toeneemt. Niet-financiële rapportage schiet flink tekort (executivefinance.nl) (2)

Op grond van de consultatie door de EU werden er 588 aanbevelingen gedaan. Drie daarvan die veel steun kregen wil ik hier met name noemen.

  • het ontwikkelen en gebruiken van een gemeenschappelijke EU-standaard voor niet-financiële rapportage;
  • de uitbreiding van de reikwijdte van de NFRD; en
  • de openbaarmaking van de materialiteitsbeoordeling door de betrokken ondernemingen.

Bronnen:
1. De Europese Commissie op haar eigen website.
2. Gerard Jong, consultant bij Charco & Dicque, Niet financiële rapportage schiet flink te kort, Executive Finance.

Harderwijk, 5 november 2023 © mr. A. Robert Oosthout.

Disclaimer: Aan de totstandkoming van deze blog is met de grootste zorgvuldigheid gewerkt. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u concrete vragen hebt: Bel of schrijf mr. A. Robert Oosthout: 070-2505661 of a.r.oosthout@obadvocaten.nl