Privacyverklaring Oosthout & Bildirici Advocaten

Privacyverklaring Oosthout & Bildirici Advocaten
Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Oosthout & Bildirici Advocaten persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering. Daaronder is mede begrepen de verwerking van gegevens via onze website https://www.obadvocaten.nl/.Wij zijn voor de verwerking van deze gegevens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de AVG. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens.
Gegevensverwerkingen
Wij verwerken persoonsgegevens van (contactpersonen bij) cliënten, wederpartijen, leveranciers en overige relaties, van studenten en sollicitanten, alsmede van websitebezoekers. Wij verkrijgen uw gegevens i) van u zelf, ii) van derden (zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers, wederpartijen en ketenpartners), of iii) uit openbare bronnen, zoals bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en (uitsluitend voor notariële dienstverlening) de Basisregistratie Personen. Gegevens die wij verwerken kunnen zijn:
• uw voor- en achternaam, titel, geslacht;
• contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waar u werkt en uw functie;
• financiële informatie, zoals IBAN/bankrekeningnummer en gegevens over uw financiële/economische situatie;
• IP-adres en statistische gegevens over uw gebruik van onze website;
• persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals een sollicitatiebrief, CV, geboortedatum, opleidings- en loopbaangegevens;
• alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden.

We verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens, dit is afhankelijk van het soort relatie, de dienst waar het omgaat en (indien van toepassing) de toestemming u ons heeft gegeven.

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de relatie met u):

Marketing- en acquisitiedoeleinden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens mogelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor seminars en overige evenementen en andere marketingcommunicatie die voor u relevant kan zijn, alsmede in het kader van een (inschrijving voor) een van onze marketing en business development evenementen.

Het uitvoeren van een overeenkomst
Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is in het kader van de door ons verleende juridische diensten (advocatuur en notariaat).

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is om de voor advocaten en notarissen geldende wettelijke verplichtingen en beroepsregels na te leven. Zoals bijvoorbeeld het verzamelen en bewaren van cliëntgegevens en het verstrekken van informatie aan de belasting dienst, openbare registers en toezichthouders.

Sollicitaties en recruitment
De gegevens die u met ons deelt indien u bij ons solliciteert (via e-mail/post, het sollicitatieformulier op onze website of via social media) of die wij via recruiters ontvangen, verwerken we om contact met u op te nemen ten behoeve van onze sollicitatieprocedure en uw sollicitatie te behandelen. Ook verwerken we gegevens in het kader van (een inschrijving voor) een van onze bijeenkomsten/evenementen voor studenten.

Toegangscontrole
Ten behoeve van veiligheidsdoeleinden (ontruiming in geval van calamiteiten) houden wij een lijst bij van bezoekers aan onze bedrijfspand(en). Deze lijsten worden aan het einde van de betreffende dag vernietigd.

Gebruik en verbetering van onze website
Wij verwerken statistische gegevens over het bezoek aan en gebruik van onze website. Dit doen we om de inhoud, indeling en het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.

Overige verwerkingen
Wij verwerken uw gegevens ook om eventuele vragen of klachten te behandelen.

Grondslagen voor gegevensverwerkingen
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:
• De uitvoering van een overeenkomst met u of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
• Een gerechtvaardigd belang;
• Uw toestemming;
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
Verstrekking aan derden
In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgenomkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk met:
• Overheidsinstanties zoals de belastingdienst, rechterlijke instanties, het Kadaster, de Kamer van Koophandel en toezichthouders.
• Opdrachtgevers en wederpartijen;
• Ketenpartners en overige dienstverleners zoals banken, verzekeraars, deurwaarders, makelaars, medisch adviseurs, accountants, belastingadviseurs en overige adviseurs;
• Externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting-en clouddienstverleners dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden.
Wanneer de derde waarmee uw gegevens worden gedeeld aangemerkt wordt als een verwerker in de zin van de AVG zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw privacyrechten
Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze privacyverklaring.
Het is mogelijk dat wij niet (kunnen) voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, in het bijzonder onze geheimhoudingsverplichting, of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Notariële akten mogen niet worden gewijzigd of gewist. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.
Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerkingen op basis daarvan. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP https://autoriteitpersoonsgegevens.nl Neem eerst contact met ons op, zodat wij kunnen kijken of we er samen uitkomen.

Beveiliging van gegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is, via beveiligde verbindingen verloopt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Wij geven uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Unie.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device (computer, tablet of smartphone) waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken op onze website uitsluitend functionele cookies en analytische cookies.
De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Met onze functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website.
Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacyvriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om van wijzigingen op de hoogte te blijven.

Contactgegevens
Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:

 Oosthout & Bildirici Advocaten
Mr. A.R. Oosthout
Appelstraat 254
2564 EL Den Haag
E: a.r.oosthout@obadvocaten.nl
Tel: (+31) 070 2505661
Website: http://www.obadvocaten.nl
KvK: 27366180
Versie: 1 juli 2021