Den Haag, 25 juni 2023. In 2011 schreef mijn collega mr. Annette van Riemsdijk het boek Scheiden in Nederland. In dit boek geeft zij rechtshulpverleners in het familierecht allerlei handige tips, over hoe een echtscheiding effectief te behandelen en af te ronden.

Zij geeft advocaten o.a. een lijst van documenten die zij met hun cliënten kunnen delen, zodat zij hun werk goed en compleet kunnen doen. Daarbij is zij zo genereus dat zij zegt alles dat je aan modellen in dit boek vindt mag je gebruiken in je praktijk. ik heb deze lijst toch overgetypt en bewerkt.

Hieronder treft u hem.

Benodigde gegevens:

Wilt u kopieën van de bewijstukken van alle gegevens meezenden van alle onderstaande en een kopie van uw  paspoort. Wij verzoeken u, om reden van efficiency, de gegevens aan te leveren in onderstaande volgorde in een ordner.

ALGEMEEN
I.  Wat is uw netto gezinsinkomen op dit moment?
ii. Wat is uw netto gezinsinkomen op het moment van feitelijk uiteengaan?

INKOMEN
a. 3 meest recente aangiftes IB
b. 3 meest recente salarisspecificaties
c.  3 meest recente jaaropgaven
d.  3 meest recente jaarstukken
e. recentste definitieve aanslag IB en premie volksverzekeringen
f. cataloguswaarde auto werkgever in privé gebruik
g. pensioenpremie
h. gratificaties, tantièmes, bonussen, eindejaarsuitkeringen
i. 13e maand, 14e periode
j. neveninkomsten
k. inkomen a t/m l voor zover van toepassing huidige partner
l. Wat is uw netto gezinsinkomen op dit moment? Hiermee wordt bedoeld het gezamenlijk maand- inkomen na aftrek van belastingen, dus niet wat u maandelijks overhoudt.
m. Wat was uw netto gezinsinkomen op moment van uiteengaan?

VERMOGEN
n. een overzicht van alle banksaldi van u en uw ex partner
o. kopieën van testamenten en schenkingsakten waarbij u begunstigde bent/was
p. kopie akte huwelijkse voorwaarden

WOONLASTEN
q. restant hoofdsom hypotheek wen hypotheeklasten uitgesplitst in rente en aflossing betreffende  de echtelijke woning en een kopie hypotheekakte
r. premie van de aan de hypotheek gekoppelde levensverzekering
s. onroerende zaakbelasting
t. opstalverzekering
u. waterschapslasten e.d.
v. kale huur vervangende  woning
w. kale huur woning aan de ………………………………….
x.  o t/m v. voor zover van toepassing op andere woningen
y. onderhoudskosten onroerende zaken
z. eigendomsakten onroerende zaken

SCHULDEN
aa. continu krediet met opgave periodieke aflossingen en opgave rentedeel
bb. leningen met opgave restant hoofdsommen en rente – en aflossingstermijnen
cc.  studieschuld
dd. openstaande belastingschulden
e. openstaande huishoudelijke schulden

DIVERSEN
ff. studiekosten
gg. premies levensverzekeringen, opgave polisnummers en begunstigden
hh. premie ziektekostenverzekering
ii.    andere bijzonder kosten
jj.   te verwachten nalatenschappen
kk. te verwachten schenkingen
ll.   welk huishoudgeld werd er gedurende het huwelijk betaald
mm. premie begrafenisverzekering
nn.  lasten i.v.m. de kinderen
oo.  naam en adres eventuele adviseurs
pp.  BSN nummer van uzelf
qq.  BSN nummer van ex partner
rr.   BSN nummer van uw eventuele nieuwe partner
ss.   namen van pensioenfondsen waarbij pensioenaanspraken/-rechten zijn opgebouwd van beide echtgenoten
tt.  registratienummers pensioenfondsen van beide echtgenoten
uu. premie doorlopende reis- en annuleringsverzekering
vv.  netto gezinsinkomen laatste jaar huwelijk/samenleving
ww. kosten huishoudelijke hulp
xx.  gemiddelde vakantiekosten
yy.  buitenlands inkomen- en/of vermogen
zz.   overzicht verloop rekening courant directie laatste vijf jaar
aaa. correspondentie eventuele advocaat wederpartij en met de rechtbank, deurwaarder etc.
bbb. Opgave kosten BSO en huiswerkbegeleiding

N.B. Niet alle genoemde punten zullen in uw geval van toepassing zijn. 

Met dank aan Annette van Riemsdijk.