Advocatenwet per 1 januari 2015 gewijzigd.

Advocatenwet per 1 januari 2015 gewijzigd.
Harderwijk, 24 maart 2015. Per 1 januari 2015 is de Advocatenwet ingrijpend gewijzigd.

Geschiedenis
Sinds 2004 is er in toenemende mate een maatschappelijke discussie op gang gekomen over de rol en de positie van de advocaat in onze rechtsstaat. Deze is uiteindelijk uitgemond in een wetgevingsoperatie, die wijzigingen heeft gebracht in de Advocatenwet, de Wet Rechtsbijstand, de Verordening op de Advocatuur, etc. De naam van de wet is gewijzigd in de Wet Toezicht en Positie Advocatuur.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn o.a. dat het toezicht op de advocatuur is verscherpt per 1 januari 2015. Dat uit zich in een aantal zaken.

Zo zijn advocaten en advocatenkantoren verplicht sinds 1 januari 2015 een schriftelijke klachtenregeling te hebben, welke ter inzage moet zijn voor cliënten, bijvoorbeeld op de website van kantoor en waarnaar in de dienstverleningsovereenkomst en de bevestigingsbrief verwezen wordt. De klachtenregeling kan in de algemene voorwaarden worden opgenomen. In ieder geval moet de cliënt er bij het aangaan van de overeenkomst van dienstverlening op gewezen worden en een exemplaar ter hand gesteld worden. De klachtenregeling kent ook een klachtenfunctionaris. Als de kantoorklachtenregeling niet tot een oplossing van de klacht leidt wordt de klacht doorgeleid naar de Commissie Geschillenregeling Advocatuur.

Advocaten dienen per 1 januari 2015 binnen een half jaar na het einde van de het boekjaar hun jaarstukken gereed te hebben. Zij worden in die zin strenger bejegend dan andere ondernemers. Echter het gaat hier om registratie achteraf en als ondernemer is het van belang om steeds te weten waar je staat, dus hoe eerder hoe beter. Voor de goede orde, een goede ondernemer weet op 31 december van het boekjaar al waar hij staat als hij of zij een liquiditeitsbegroting annex cash flow statement hanteert.

In het toezicht verandert er het nodige. Zo wordt de deken een toezichthouder in de zin van de Algemen Wet Bestuursrecht (art: 5.11 AWB) De deken houdt vooral toezicht op de naleving van de Advocatenwet, de verordeningen en de gedragsregels en op de naleving van de Wet ter voorkoming van het Witwassen van Financiële Transacties (Wwft). De deken kan zowel bestuursrechtelijk als tuchtrechtelijk handhaven.

Daarnaast komt er een College van Toezicht, waarin geen advocaten zitting hebben.

Nieuw is de openbaarmaking van tuchtrechtelijke maatregelen.

Advocaten die langer dan drie jaar niet duurzaam en steltselmatig hun beroep uitoefenen worden ambtshalve van het tableau geschrapt.

In het tuchtrecht wordt het griffierecht geïntroduceerd.

Nieuw is dat de geheimhoudingsplicht van advocaten kan worden doorbroken in het kader van kwaliteitstoetsen, toezicht door de deken, vooronderzoek in het kader van het tuchtrecht, of onderzoek naar de toestand van de praktijk.

Advocatenkantoren behoeven niet altijd meer over een derdengeldrekening te beschikken.

Bron: Rijksoverheid.nl en www.advocatenorde.nl

© maart 2015, mr. A.R. Oosthout.

Dit artikel is geschreven door mr. A.Robert Oosthout, advocaat en mediator bij Oosthout Advocatuur te Leiden. Dit artikel heeft niet de intentie volledige of uitputtende informatie te geven. Het is slechts bedoeld om u op de hoogte te brengen van de wijziging van de Advocatenwet per 1 januari 2015 en daarna. Aan de samenstelling van dit artikel is de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Als u concrete vragen hebt neem dan contact op met mr. Robert Oosthout per e-mail: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl, of via de website www.oosthoutadvocatuur.nl, of bel 071-5249316.

This entry was posted in Belastingrecht, Contractenrecht, Ondernemingsrecht, Oosthout Advocatuur. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.