Rabobank aansprakelijk voor schade wegens manipulatie libor rente

Harderwijk, 24 maart 2014. Vorig jaar werd Rabobank door de Nederlandse Bank (DNB) beboet voor het manipuleren van de libor rente (1). Rabobank heeft net als andere grote banken met deze handelwijze gefraudeerd met de intentie er zelf beter van te worden. Het werd echter ontdekt en hiermee liep het vertrouwen in de bankensector, die de laatste jaren hoe dan ook al kritisch wordt gevolgd, opnieuw een flinke deuk op.

Niet uitgesloten kan worden dat ook grote klanten, die grote hoeveelheden kasgeld op dagelijkse basis stalden bij de bank hiervan nadeel hebben ondervonden. Het nadeel zit hem dan in het feit, dat over de miljoenen euro’s die door klanten aan de bank ter beschikking gesteld zijn willens en wetens te weinig rente is vergoed. Dat geld vloeide daarmee in de eigen zak van Rabobank. Het gaat vaak om substantiële bedragen .

Natuurlijk moet je als je een bank aansprakelijk stelt voor door het toedoen van de bank geleden schade die schade wel bewijzen en als het om grote bedragen gaat kan het toch de moeite lonen om middels een voorlopige getuigenverhoor te onderzoeken of er voldoende bewijs voor de geleden schade is.

Complicerende factor is dat ons bewijsrecht als uitgangspunt kent, wie stelt bewijst. Echter er zijn situaties denkbaar dat er sprake is van omkering van de bewijslast. In het geval van een frauderende bank kan ik me voorstellen dat een rechter ertoe bereid is de bewijslast om te keren en bij de bank te leggen, omdat de bank immers een strafrechtelijk vergrijp heeft gepleegd met de vaststaande fraude.  Ik kan mij voorstellen, dat een rechter een bank in dat geval niet wil belonen voor haar strafrechtelijk laakbare gedrag.

Mocht u spelen met de gedachte om de Rabobank of een van de andere grote banken , die bij dit schandaal betrokken zijn geweest en waardoor u of uw bedrijf schade hebben geleden, aansprakelijk te stellen, dan ben ik bereid met u te onderzoeken of dat haalbaar is. Ik begrijp dat er inmiddels een vastgoedbedrijf is dat een  schadeclaim bij Rabobank heeft ingediend. Indien u dat wenst kan ik voor u onderzoeken of het mogelijk en verstandig is daarbij nog aan te haken.

(c) 2014,  mr A.R. Oosthout.

Disclaimer:  Aan de inhoud van deze blog is de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Indien u specifieke vragen heeft bel dan  mr. A.Robert Oosthout op: 071-5249316, of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Robert Oosthout is advocaat en mediator  bij Oosthout Advocatuur in Leiden en Harderwijk. Voordat hij advocaat werd werkte hij als accountmanager bij H. Albert de Bary & Co Bankiers N.V. te Rotterdam.

(1) Libor betekent London Inter Bank Offering Rate.

Rabobank liable for damages due to manipulation of libor
Harderwijk, March 24th, 2014. Last year Rabobank was punished by the Dutch central bank (DNB) for manipulating the libor interestrates (1). Rabobank, just as other big banks, acted fraudulent with the intention to make a profit, although under normal circumstances they would not have. But their manipulations were discovered and as a result trust as far as the banking sector was concerned got another big blow and went down again.

it cannot be disregarded that possibly big clients that did place big amounts of cash with their banks on a daily basis were robbed by their own banks. The disadvantage is in the fact that the banks knowingly and willingly paid less interest over the money that was placed with them then they should have done. Most of the time millions of euro’s were involved. This money instead of being paid to the clients was kept by Rabobank. Quiet substancial amounts were involved.

Of course when you hold a bank liable for breach of contract or tort and claim damages, you have to prove that the damages were the result of the actions of the bank  And in case of substantial amounts  it can be wise to try to investigate in a preliminary court hearing to see if you can come up with sufficient proof.

Complicating factor under Dutch law is that we have the rule that he who states has to prove. Nevertheless there are situations where the other party can be given a court order to come up with the proof. In case of a fraudulent bank, as was the case here, I can imagine that a Judge is prepared to give a court order to the bank to come up with the proof that they did not act fraudulent, because it was already proven that under penal law the actions of the bank were fraudulent.  I think a Judge does not want to support the bank in such a case for her fraudulent conduct.

If you play with the idea to sue Rabobank, or one of the other big banks in The Netherlands that were involved, in which case you or your company had damages as a result of the actions of one or more of these banks, I am willing and able to investigate for you whether it is feasible if such a claim will hold successfully in court. In the mean time a big real estate company has made a claim against Rabobank. If you want to I can investigate whether it is possible and sensibIe to do the same.

(c) 2014,  mr. A.R. Oosthout. LL.M.

Disclaimer:  The content of this blog was thoroughly investigated and written.  No legal rights can be derived from this blog. If you have specific questions call  Oosthout Advocatuur, mr. A.Robert Oosthout LL.M. at: +31-71-5249316, or mail to: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Robert Oosthout is a Dutch solicitor/attorney at law and mediator at Oosthout Advocatuur in Leiden and Harderwijk. Before that he worked as an accountmanager with H. Albert de Bary & Co Bankiers N.V. in Rotterdam.

(1) Libor means London Inter Bank Offering Rate.

This entry was posted in Bank -en effectenrecht, Contractenrecht, Onroerend zaaksrecht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.