The battle of forms

The battle of forms clausule in het Nederlandse recht.
Harderwijk, 8 maart 2017. In contracten tussen professionele marktpartijen vindt je vaak een zgn. battle of forms clausule. Wat is dat en wat is het doel van een dergelijke clausule? Een battle of forms clausule is een bepaling in een business to businesscontract, een zogenaamd B2B contract, waarbij de partij die deze clausule gebruikt, meestal de verkoper, een dergelijke clausule in zijn contracten opneemt met als doel er voor te zorgen, dat zijn algemene voorwaarden gelden in het contract en niet die van de koper.
De verkoper dwingt daarmee af, dat als er een conflict ontstaat hij het speelveld heeft bepaald en daarover achteraf geen onenigheid hoeft te ontstaan.  De verkoper speelt daarmee een thuis- wedstrijd en bepaalt bijvoorbeeld, als er naar de rechter moet worden gegaan, welke rechter dat moet zijn, vanuit het idee, dat de rechter in zijn rechtssysteem eerder geneigd zal zijn de lijn van de verkoper te volgen. De rechter dient echter gewoon de wet toe te passen, doch Nederlandse ondernemers worden geacht de Nederlandse wet beter te kennen dan buitenlandse ondernemers.

© Mr. A.R. Oosthout, maart 2017. Dit artikel is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Als u vragen hebt schrijf mij een e-mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl

 

 

Koop en verkoop op afbetaling

Koop en verkoop op afbetaling.
Harderwijk, 8 maart 2017. Koop op afbetaling is geregeld in ons Burgerlijk Wetboek, in boek 7A, dat handelt over de bijzondere overeenkomsten. In de vijfde titel van boek 7A vinden we bepalingen over de koop en verkoop op afbetaling. Artikel 7A: 1576 BW luidt als volgt:

 1. Koop en verkoop op afbetaling is de koop en verkoop, waarbij partijen overeenkomen dat de koopprijs wordt betaald in termijnen, waarvan twee of meer verschijnen, nadat de verkochte zaak aan de koper is afgeleverd.
 2. De overeenkomst is niet van kracht voordat partijen de door de koper te betalen prijs hebben bepaald.
 3. Alle overeenkomsten, welke dezelfde strekking hebben, onder welke vorm of welke benaming ook aangegaan, worden als koop en verkoop op afbetaling aangemerkt.
 4. Koop en verkoop op afbetaling in de zin der wet zijn niet de overeenkomsten welke betrekking hebben op:
  onroerende zaken,
  b. zeeschepen waarvan de bruto-inhoud tenminste twintig kubieke meters of de bruto-tonnage tenminste 6 bedraagt, die te boek staan of die te boek gesteld kunnen worden in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3,
  c. binnenschepen die te boek staan of die te boek gesteld moeten worden doch niet te boek staan in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3,
  d. luchtvaartuigen die te boek staan in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3.
 5. Het in deze titel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op vermogensrechten, niet zijnde registergoederen, voor zover dat in overeenstemming is met de aard van het recht.

© Mr. A.R. Oosthout, maart 2017. Dit artikel is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Als u vragen hebt schrijf mij een e-mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl

De grijze of de zwarte lijst

De grijze lijst en zwarte lijst van bedingen in algemene voorwaarden van overeenkomsten met consumenten.
Harderwijk, 8 maart 2017. Als je als ondernemer zaken doet met consumenten en je hanteert algemene voorwaarden moet je je bewust zijn van het feit, dat consumenten een goede bescherming hebben in Nederland. Een bescherming die in ieder geval wordt ervaren als beter dan die tussen ondernemers onderling. Hoe komt dat en waarom is dat zo? Ondernemers, of professionals, doen de hele dag zaken met elkaar en worden dus geacht beter te weten wat er in het maatschappelijk (handels)verkeer van hun verwacht mag worden. Consumenten daarentegen worden geacht zich veelal niet bewust te zijn van alle vermeende risico’s en gevaren welke hen te wachten staan in het maatschappelijk verkeer en de (Rijks)overheid meent, als zij optreedt in haar rol van wetgever, dat zij consumenten veelal moet beschermen. Daartoe heeft zij in de wet een tweetal lijsten van beding opgenomen die in contracten met consumenten niet kunnen en dus nietig zijn of vernietigbaar. Nietig wil zeggen, dat zij geacht worden nooit bestaan te hebben. Vernietigbaar wil zeggen, dat er een rechter aan te pas moet komen, om de overeenkomst te vernietigen.

Welke bedingen staan er op de grijze lijst? Welke bedingen staan er op de zwarte lijst? Daarover een volgende keer meer.

© Mr. A.R. Oosthout, maart 2017. Dit artikel is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Als u vragen hebt schrijf mij een e-mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl

Bedenktijd of afkoelingsperiode voor consumenten in het Nederlandse recht.

Bedenktijd of afkoelingsperiode voor consumenten in het Nederlandse recht.
Harderwijk, 8 maart 2017. Het herroepingsrecht van consumenten  onder het Nederlandse recht houdt in, dat een consument zonder opgaaf van redenen een koop binnen 14 dagen kan herroepen. Herroepen gebeurt door middel van een ondubbelzinnige verklaring. Dat mag zowel mondeling als schriftelijk. Dat betekent dus dat een consument 14 dagen bedenktijd heeft als deze een koop heeft gesloten. Deze bedenktijd wordt ook wel afkoelingsperiode genoemd.

Let op! Als je in een winkel koopt heb je géén bedenktijd. Als je dan spijt hebt van je aankoop, zal je dus met de winkelier in gesprek moeten, om te kijken of je er samen uit komt.

Deze bedenktijd geldt alleen als je online koopt, of aan de deur, of per telefoon. Als u online producten verkoopt en de consument maakt gebruik van zijn herroepingsrecht, of retourrecht, wat moet u dan doen?

Wat staat er in de wet over wat er gebeurt als de consument gebruik maakt van zijn bedenktijd? Maakt de consument gebruik van zijn bedenktijd? En laat hij u weten dat hij de overeenkomst wil ontbinden? Dan gelden de volgende regels:

 1. U stuurt de consument een bevestiging

Kan de consument de overeenkomst ontbinden door op uw website een elektronisch formulier in te vullen? Dan moet u direct een bevestiging sturen. De consument moet deze bevestiging kunnen bewaren. U stuurt de bevestiging bijvoorbeeld per e-mail.

 1. De consument moet het product aan u terugsturen

De consument moet binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst het product aan u terugsturen. De kosten voor het terugsturen zijn voor de consument. Voordat hij bestelt moet u hem hierover wel hebben geïnformeerd. Hebt u dit niet gedaan? Dan moet u de kosten voor het terugsturen vergoeden. U mag natuurlijk aanbieden dat de consument het product gratis kan terugsturen.

 1. U moet de consument terugbetalen (incl. bezorgkosten)

Nadat u de ontbindingsverklaring heeft gekregen, moet u de consument binnen 14 dagen terugbetalen. De termijn van 14 dagen begint de dag nadat de consument duidelijk heeft gemaakt dat hij een beroep doet op de bedenktijd.  U mag wel wachten met terugbetalen tot u het product van de consument hebt teruggekregen, of totdat de consument heeft bewezen dat hij het product heeft teruggestuurd, afhankelijk van welk tijdstip eerst valt.

Terugbetalen bezorgkosten

U moet ook de bezorgkosten en alle andere kosten die u in rekening had gebracht, terugbetalen. Bijvoorbeeld administratiekosten. U mag geen extra kosten in rekening brengen voor het verwerken van de ontbinding.

Heeft de consument gekozen voor een duurdere verzendmethode dan de standaardmethode? Bijvoorbeeld per koerier in plaats van per gewone post? Dan hoeft u alleen de standaard bezorgkosten terug te betalen.

Let op: u hoeft de bezorgkosten niet terug te betalen als de consument een deel van de bestelling terugstuurt. Bijvoorbeeld: de consument heeft twee broeken besteld en stuurt er maar één terug.

Hetzelfde betaalmiddel

Voor de terugbetaling gebruikt u hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument heeft betaald. Dat is het uitgangspunt. Maar u mag ook andere afspraken maken met de consument. Hiervoor mag u geen extra kosten rekenen. Een voorbeeld: de consument betaalt een boek met een boekenbon. Dan kunt u de consument terugbetalen met een boekenbon. Maar u mag ook een bedrag in geld teruggeven.

 Andere bestellingen

Heeft de consument nog meer producten of diensten besteld? En is er een verband tussen die bestelling en de overeenkomst die de consument heeft ontbonden? Dan hoeft de consument de extra producten of diensten ook niet meer af te nemen. Denk aan een onderhoudscontract bij de aankoop van een fiets.

Consumentenregels per 13 juni 2014

Sinds 13 juni 2014 zijn de regels veranderd. Die regels zijn verwerkt in de uitleg op deze pagina. Wilt u weten wat er is veranderd? Kijk dan naar het overzicht met de belangrijkste veranderingen.

Bron: Autoriteit Consument & Markt.

© Mr. A.R. Oosthout, maart 2017. Dit artikel is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Als u vragen hebt schrijf mij een e-mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl

 

 

 

 

De drie grootste fouten bij ontslag op staande voet.

donald-585x400
Ontslag op staande voet.

Bewustzijn is het begin van elke verandering. Bij een situatie die leidt tot een ontslag op staande voet lopen de spanningen op het werk soms zo hoog op, dat je als werkgever maatregelen moet nemen.

Vaak vergeten werkgevers dan onmiddellijk hun advocaat, of een advocaat, of bedrijfsjurist te bellen, om te vragen hoe dit aan te pakken.

Het geven van ontslag op staande voet is aan een aantal spelregels gebonden, die werkgevers nog wel eens uit het oog verliezen als de emoties hoog oplopen. Dat kan tot grote schade leiden.

Wat zijn de spelregels?

 1. Bel direct je advocaat en vraag hoe te handelen.
 2. In artikel 7:678 BW zijn de ontslaggronden voor een ontslag wegens dringende reden, zoals ontslag op staande voet in de wet genoemd wordt, aan de zijde van de werkgever geregeld. Deze opsomming is weliswaar vrij volledig, doch uitdrukkelijk heeft de wetgever bepaald dat zij niet uitputtend is. Dat betekent dat er in veel gevallen een oordeel van de Kantonrechter gevraagd zal worden. Per geval wordt dan bekeken, of het ontslag terecht is gegeven.
 3. Het schrijven van een ontslagbrief bij ontslag op staande voet luister zeer nauw. Allereerst moet je de grond die de wet geeft noemen en dan verwijzen naar het concrete incident. Tevens moet die brief de zelfde dag of kort nadien geschreven worden en verzonden In de rechtspraak is uitgemaakt, dat kort nadien tot hooguit enkele dagen uitstel kan leiden. Met het huidige e-mail verkeer is de mogelijkheid om direct te communiceren alleen maar toegenomen.
 4. Zorg ervoor dat je voor bewijsdoeleinden toch nog altijd een aangetekende brief verstuurt.
 5. En zorg dat je kunt bewijzen wat je stelt, dus beticht mensen niet van diefstal als je dat niet kunt bewijzen door bijvoorbeeld camerabeelden en verklaringen van medewerkers die de persoon in kwestie het hebben zien , of hebben betrapt, want dan kun je als werkgever wegens slecht werkgeverschap tegemoet zien.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:

Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.

Seven things you have to think about when you read a contract.

Seven things you have to think about when you read a contract.

 1. A contract is a legal document. As a consequence it binds the parties who have signed it.
 2. Most of the time there are at least two parties in each contract. There can be more.
 3. You only speak about a contract when an offer has been made.
 4. And the offer has been accepted.
 5. In contracts parties can stipulate whatever they want to stipulate, as long as it is not against the law.
 6. In a contract there are several things that need to be tackled. The parties with their names and contact details.
 7. If they are dealing in a certain capacity, for instance a director of a company, whether he is entitled to bind his employer. This has to do with the rules around legal representation.
 8. You also want to know what the subject of the contract is. This can be employement, sale, lease, rent, buying a house, a mortgage, a bank loan, and so on. The list of subjects is endless.
 9. Be aware that most professional contractparties nowadays use general terms and conditions.

© 2016 mr. A.R. Oosthout LL.M., Dutch attorney at law, advocaat, Dutch barrister, Dutch solicitor. Member of the The Hague Bar. Robert Oosthout is a Dutch attorney at law. His law office is situated in Leiden under the name Oosthout Advocatuur. You can find the office at Schipholweg 103, 2316 XC Leiden, or via the website www.oosthoutadvocatuur.nl.

Disclaimer: This document was written with the utmost care. You cannot make any claims based on the content of this document. If you have any more questions, feel free to call me on: +31 71 5249316 or send an e-mail to: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Actie: Algemene voorwaardenscreening voor negenennegentig euro ex 21% BTW

Harderwijk, 2 mei 2016. Vanaf vandaag 2 mei 2016 zijn  wij een actie gestart voor startende ondernemers, of ZZPers, of MKB ondernemers en MKB ondernemingen.

Gedurende een periode van 6 maanden doen wij een proef waarbij wij aanbieden uw algemene voorwaarden te screenen voor 99 euro ex 21% BTW. Wij brengen vervolgens een advies uit.

Mocht u nieuwe algemene voorwaarden willen hebben dan kunnen wij die maken voor 250 euro ex 21% BTW.

De actie loopt tot 1 november 2016. Daana bekijken we, of het de moeite waard is om deze te verlengen.

Betalingscondities: Betaling dient vooraf te geschieden. Na ontvangst van de betaling gaan we voor u aan het werk.

 

 

 

 

Advocatenwet per 1 januari 2015 gewijzigd.

Advocatenwet per 1 januari 2015 gewijzigd.
Harderwijk, 24 maart 2015. Per 1 januari 2015 is de Advocatenwet ingrijpend gewijzigd.

Geschiedenis
Sinds 2004 is er in toenemende mate een maatschappelijke discussie op gang gekomen over de rol en de positie van de advocaat in onze rechtsstaat. Deze is uiteindelijk uitgemond in een wetgevingsoperatie, die wijzigingen heeft gebracht in de Advocatenwet, de Wet Rechtsbijstand, de Verordening op de Advocatuur, etc. De naam van de wet is gewijzigd in de Wet Toezicht en Positie Advocatuur.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn o.a. dat het toezicht op de advocatuur is verscherpt per 1 januari 2015. Dat uit zich in een aantal zaken.

Zo zijn advocaten en advocatenkantoren verplicht sinds 1 januari 2015 een schriftelijke klachtenregeling te hebben, welke ter inzage moet zijn voor cliënten, bijvoorbeeld op de website van kantoor en waarnaar in de dienstverleningsovereenkomst en de bevestigingsbrief verwezen wordt. De klachtenregeling kan in de algemene voorwaarden worden opgenomen. In ieder geval moet de cliënt er bij het aangaan van de overeenkomst van dienstverlening op gewezen worden en een exemplaar ter hand gesteld worden. De klachtenregeling kent ook een klachtenfunctionaris. Als de kantoorklachtenregeling niet tot een oplossing van de klacht leidt wordt de klacht doorgeleid naar de Commissie Geschillenregeling Advocatuur.

Advocaten dienen per 1 januari 2015 binnen een half jaar na het einde van de het boekjaar hun jaarstukken gereed te hebben. Zij worden in die zin strenger bejegend dan andere ondernemers. Echter het gaat hier om registratie achteraf en als ondernemer is het van belang om steeds te weten waar je staat, dus hoe eerder hoe beter. Voor de goede orde, een goede ondernemer weet op 31 december van het boekjaar al waar hij staat als hij of zij een liquiditeitsbegroting annex cash flow statement hanteert.

In het toezicht verandert er het nodige. Zo wordt de deken een toezichthouder in de zin van de Algemen Wet Bestuursrecht (art: 5.11 AWB) De deken houdt vooral toezicht op de naleving van de Advocatenwet, de verordeningen en de gedragsregels en op de naleving van de Wet ter voorkoming van het Witwassen van Financiële Transacties (Wwft). De deken kan zowel bestuursrechtelijk als tuchtrechtelijk handhaven.

Daarnaast komt er een College van Toezicht, waarin geen advocaten zitting hebben.

Nieuw is de openbaarmaking van tuchtrechtelijke maatregelen.

Advocaten die langer dan drie jaar niet duurzaam en steltselmatig hun beroep uitoefenen worden ambtshalve van het tableau geschrapt.

In het tuchtrecht wordt het griffierecht geïntroduceerd.

Nieuw is dat de geheimhoudingsplicht van advocaten kan worden doorbroken in het kader van kwaliteitstoetsen, toezicht door de deken, vooronderzoek in het kader van het tuchtrecht, of onderzoek naar de toestand van de praktijk.

Advocatenkantoren behoeven niet altijd meer over een derdengeldrekening te beschikken.

Bron: Rijksoverheid.nl en www.advocatenorde.nl

© maart 2015, mr. A.R. Oosthout.

Dit artikel is geschreven door mr. A.Robert Oosthout, advocaat en mediator bij Oosthout Advocatuur te Leiden. Dit artikel heeft niet de intentie volledige of uitputtende informatie te geven. Het is slechts bedoeld om u op de hoogte te brengen van de wijziging van de Advocatenwet per 1 januari 2015 en daarna. Aan de samenstelling van dit artikel is de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Als u concrete vragen hebt neem dan contact op met mr. Robert Oosthout per e-mail: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl, of via de website www.oosthoutadvocatuur.nl, of bel 071-5249316.

Mkb voor € 4 mrd in de min op rentederivaten

Harderwijk, 4 april 2014. Het FD kopte vanochtend op de voorpagina: “Mkb voor € 4 mrd in de min op rentederivaten“.  In het artikel wordt aandacht besteed aan het feit, dat het mkb in Nederland voor 4 miljard euro in de min staat bij banken vanwege zogenaamde rentederivaten. Ook het NOS journaal berichtte er vanavond over. Het betreft renteswaps die ondernemers kochten om zich in te dekken tegen rentestijgingen op hun kredieten. Wat ze zich niet realiseerden was, dat als de rente daalde hen dat op grote verliezen kon komen te staan. Velen bezaten die kennis niet en de banken namen het in veel gevallen niet zo nauw met hun zorgplicht en vertelden hen dat ook niet. Banken hebben op ongeveer een derde van hun  kredietverlening aan het MKB renteswaps verkocht, of wel voor 51,7 miljard euro. Vooral Rabobank, ABN Amro en Deutsche Bank waren actief in deze markt. Afgelopen week deed de Rechtbank Den Bosch uitspraak in een zaak waarin een agrariër de Rabobank aansprak in een vergelijkbare situatie. De melkveehouder hoefde aan de Rabobank niet het volledige verlies te betalen, dat hij had geleden op zijn swap. De bank had de klant veel beter moeten voorlichten over de negatieve waardeontwikkeling op zijn swap. Daarmee stelt de rechter vast dat de bank een bijzondere zorgplicht heeft. de bank moet niet alleen de klant op de risico’s hebben gewezen. Zij moet zich ervan vergewissen, dat de klant die waarschuwing heeft begrepen. Deze uitspraak is in die zin een trendbreuk, dat een dergelijke zorgplicht ten aanzien van particulieren eerder werd aangenomen, doch ten opzichte van ondernemers nog niet. Daar is nu verandering in gekomen. Het betreft hier weliswaar een individueel geval, doch zowel bedrijfsadviseurs als advocaten verwachten dat er meer claims tegen banken zullen komen. Heeft u ook renteswaps gekocht bij Rabobank, ABN Amro of Deutsche Bank dan kan het de moeite lonen een rechtzaak tegen de bank aan te spannen. Ik sta u daarbij graag ter zijde.

Voor de goede orde moet vermeld worden, dat het slechts zin heeft te bestuderen of een dergelijke claim zinvol is als het contract waarbij de renteswap werd afgesloten en dat gekoppeld was aan een krediet de volledige looptijd heeft gehad. immers gedurende die looptijd kan de rente weer in positieve zin veranderen waardoor de eventuele schade achteraf lager uit valt. Het leek mij goed u hier nog op te wijzen, hetgeen in het FD of het NOS journaal niet aan de orde kwam.

(c) 2014 mr. A.R. Oosthout.

Robert Oosthout is advocaat en mediator met kantoor in Leiden en werkte voorheen als accountmanager bij H. Albert de Bary &Co. Bankiers N.V..

Disclaimer:
Aan het tot stand komen van de inhoud van dit artikel is de grootst mogelijk zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen hebt, bel mr. Robert Oosthout op 071-5249316.

 

Rabobank aansprakelijk voor schade wegens manipulatie libor rente

Harderwijk, 24 maart 2014. Vorig jaar werd Rabobank door de Nederlandse Bank (DNB) beboet voor het manipuleren van de libor rente (1). Rabobank heeft net als andere grote banken met deze handelwijze gefraudeerd met de intentie er zelf beter van te worden. Het werd echter ontdekt en hiermee liep het vertrouwen in de bankensector, die de laatste jaren hoe dan ook al kritisch wordt gevolgd, opnieuw een flinke deuk op.

Niet uitgesloten kan worden dat ook grote klanten, die grote hoeveelheden kasgeld op dagelijkse basis stalden bij de bank hiervan nadeel hebben ondervonden. Het nadeel zit hem dan in het feit, dat over de miljoenen euro’s die door klanten aan de bank ter beschikking gesteld zijn willens en wetens te weinig rente is vergoed. Dat geld vloeide daarmee in de eigen zak van Rabobank. Het gaat vaak om substantiële bedragen .

Natuurlijk moet je als je een bank aansprakelijk stelt voor door het toedoen van de bank geleden schade die schade wel bewijzen en als het om grote bedragen gaat kan het toch de moeite lonen om middels een voorlopige getuigenverhoor te onderzoeken of er voldoende bewijs voor de geleden schade is.

Complicerende factor is dat ons bewijsrecht als uitgangspunt kent, wie stelt bewijst. Echter er zijn situaties denkbaar dat er sprake is van omkering van de bewijslast. In het geval van een frauderende bank kan ik me voorstellen dat een rechter ertoe bereid is de bewijslast om te keren en bij de bank te leggen, omdat de bank immers een strafrechtelijk vergrijp heeft gepleegd met de vaststaande fraude.  Ik kan mij voorstellen, dat een rechter een bank in dat geval niet wil belonen voor haar strafrechtelijk laakbare gedrag.

Mocht u spelen met de gedachte om de Rabobank of een van de andere grote banken , die bij dit schandaal betrokken zijn geweest en waardoor u of uw bedrijf schade hebben geleden, aansprakelijk te stellen, dan ben ik bereid met u te onderzoeken of dat haalbaar is. Ik begrijp dat er inmiddels een vastgoedbedrijf is dat een  schadeclaim bij Rabobank heeft ingediend. Indien u dat wenst kan ik voor u onderzoeken of het mogelijk en verstandig is daarbij nog aan te haken.

(c) 2014,  mr A.R. Oosthout.

Disclaimer:  Aan de inhoud van deze blog is de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Indien u specifieke vragen heeft bel dan  mr. A.Robert Oosthout op: 071-5249316, of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Robert Oosthout is advocaat en mediator  bij Oosthout Advocatuur in Leiden en Harderwijk. Voordat hij advocaat werd werkte hij als accountmanager bij H. Albert de Bary & Co Bankiers N.V. te Rotterdam.

(1) Libor betekent London Inter Bank Offering Rate.

Rabobank liable for damages due to manipulation of libor
Harderwijk, March 24th, 2014. Last year Rabobank was punished by the Dutch central bank (DNB) for manipulating the libor interestrates (1). Rabobank, just as other big banks, acted fraudulent with the intention to make a profit, although under normal circumstances they would not have. But their manipulations were discovered and as a result trust as far as the banking sector was concerned got another big blow and went down again.

it cannot be disregarded that possibly big clients that did place big amounts of cash with their banks on a daily basis were robbed by their own banks. The disadvantage is in the fact that the banks knowingly and willingly paid less interest over the money that was placed with them then they should have done. Most of the time millions of euro’s were involved. This money instead of being paid to the clients was kept by Rabobank. Quiet substancial amounts were involved.

Of course when you hold a bank liable for breach of contract or tort and claim damages, you have to prove that the damages were the result of the actions of the bank  And in case of substantial amounts  it can be wise to try to investigate in a preliminary court hearing to see if you can come up with sufficient proof.

Complicating factor under Dutch law is that we have the rule that he who states has to prove. Nevertheless there are situations where the other party can be given a court order to come up with the proof. In case of a fraudulent bank, as was the case here, I can imagine that a Judge is prepared to give a court order to the bank to come up with the proof that they did not act fraudulent, because it was already proven that under penal law the actions of the bank were fraudulent.  I think a Judge does not want to support the bank in such a case for her fraudulent conduct.

If you play with the idea to sue Rabobank, or one of the other big banks in The Netherlands that were involved, in which case you or your company had damages as a result of the actions of one or more of these banks, I am willing and able to investigate for you whether it is feasible if such a claim will hold successfully in court. In the mean time a big real estate company has made a claim against Rabobank. If you want to I can investigate whether it is possible and sensibIe to do the same.

(c) 2014,  mr. A.R. Oosthout. LL.M.

Disclaimer:  The content of this blog was thoroughly investigated and written.  No legal rights can be derived from this blog. If you have specific questions call  Oosthout Advocatuur, mr. A.Robert Oosthout LL.M. at: +31-71-5249316, or mail to: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Robert Oosthout is a Dutch solicitor/attorney at law and mediator at Oosthout Advocatuur in Leiden and Harderwijk. Before that he worked as an accountmanager with H. Albert de Bary & Co Bankiers N.V. in Rotterdam.

(1) Libor means London Inter Bank Offering Rate.