Do you make these mistakes too when firing an employee?

Do you make these mistakes too when firing an employee?
Leiden, February 23, 2017. Sometimes you have an employee that does not fit in the team, or that is not even doing his or her work properly, or worse that steals from you or his or her colleagues.

In case of stealing it seems obvious. You fire them at once. Although it seems so obvious a lot of employers make costly mistakes with these procedures.

1. For instance they take action too fast without speaking to a lawyer first.

2. They say or write the wrong things.

3. Or they take too long to write the registered letter.

In the Netherlands the law is very specific in these cases.

  1. You should give the person notice that he or she is fired immediately, or after a short notice. The Hoge Raad, our highest court has decided that this can only be a few days, one or two at the most.
  2. You immediately put the decision in writing. So you send the person an letter in which you tell them what they have done or not done, why you have fired them, and what the applicable rule is according to law. In this case it is article 7:678 of our Civil Code.
  3. Then you state which paragraph is applicable.
  4. You send them the letter as a registered letter, to be sure that they will receive it.
  5. Don’t do this your self, always go to a lawyer. He or she has studied to do this for 5 years. You know there is a saying:”It takes a fool to be your own lawyer, doctor, etc”.

If you have any question call me at +31 71 5249316, or send me an e-mail on oosthout@oosthoutadvocatuur.nl, or go to our website and use the box to ask your question.

Robert Oosthout.

De drie grootste fouten bij ontslag op staande voet.

donald-585x400
Ontslag op staande voet.

Bewustzijn is het begin van elke verandering. Bij een situatie die leidt tot een ontslag op staande voet lopen de spanningen op het werk soms zo hoog op, dat je als werkgever maatregelen moet nemen.

Vaak vergeten werkgevers dan onmiddellijk hun advocaat, of een advocaat, of bedrijfsjurist te bellen, om te vragen hoe dit aan te pakken.

Het geven van ontslag op staande voet is aan een aantal spelregels gebonden, die werkgevers nog wel eens uit het oog verliezen als de emoties hoog oplopen. Dat kan tot grote schade leiden.

Wat zijn de spelregels?

  1. Bel direct je advocaat en vraag hoe te handelen.
  2. In artikel 7:678 BW zijn de ontslaggronden voor een ontslag wegens dringende reden, zoals ontslag op staande voet in de wet genoemd wordt, aan de zijde van de werkgever geregeld. Deze opsomming is weliswaar vrij volledig, doch uitdrukkelijk heeft de wetgever bepaald dat zij niet uitputtend is. Dat betekent dat er in veel gevallen een oordeel van de Kantonrechter gevraagd zal worden. Per geval wordt dan bekeken, of het ontslag terecht is gegeven.
  3. Het schrijven van een ontslagbrief bij ontslag op staande voet luister zeer nauw. Allereerst moet je de grond die de wet geeft noemen en dan verwijzen naar het concrete incident. Tevens moet die brief de zelfde dag of kort nadien geschreven worden en verzonden In de rechtspraak is uitgemaakt, dat kort nadien tot hooguit enkele dagen uitstel kan leiden. Met het huidige e-mail verkeer is de mogelijkheid om direct te communiceren alleen maar toegenomen.
  4. Zorg ervoor dat je voor bewijsdoeleinden toch nog altijd een aangetekende brief verstuurt.
  5. En zorg dat je kunt bewijzen wat je stelt, dus beticht mensen niet van diefstal als je dat niet kunt bewijzen door bijvoorbeeld camerabeelden en verklaringen van medewerkers die de persoon in kwestie het hebben zien , of hebben betrapt, want dan kun je als werkgever wegens slecht werkgeverschap tegemoet zien.

Meer weten? Bel Robert Oosthout op 071-5249316 of mail naar: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl.

Leiden, © 2016 mr. A.R. Oosthout.

Disclaimer:

Aan de samenstelling van de inhoud van dit artikel is de grootste mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Als u vragen heeft, bel mij op bovengenoemd nummer, of schrijf. U kunt ook uw eigen advocaat of bedrijfsjurist bellen.

Wet Werk en Zekerheid

contract
Wet Werk en Zekerheid eindelijk ingevoerd.

Harderwijk, 24 maart 2015,  Na jarenlang getouwtrek is het dan eindelijk zover, de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt trapsgewijs ingevoerd. Nadat deze eerst in 2014 zou worden ingevoerd, werd invoering door Minister Asscher uitgesteld, omdat hij bezorgd was over het feit, of werkgevers wel voldoende waren voorbereid. Nu zijn per 1 januari 2015 een aantal wijzigingen ingevoerd en per 1 juli 2015 volgt de rest.

Wat wordt er in de wet geregeld?

In deze wet worden op een drietal terreinen zaken geregeld en wel op de volgende gebieden:
1. Flexibele arbeid
2. Wijzigingen in het ontslagrecht in 2015
3. Wijzigingen in de werkeloosheidswetgeving in 2015 en 2016

Flexibele arbeid
De positie van flexwerkers wordt verbeterd ten opzichte van werknemers met een vast contract. Zo wordt bij tijdelijke contracten voor langer dan 6 maanden een aanzegtermijn ingevoerd. Consequentie is dat 1 maand voorafgaande aan het einde van de dienstbetrekking de werkgever schriftelijk moet aangeven of hij de arbeidsovereenkomst al dan niet verlengt. Laat hij dat achterwege, dan is de sanctie dat hij een maandloon extra moet betalen. Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht doch zegt hij te laat aan dan wordt een evenredige vergoeding verschuldigd. Als hij bijvoorbeeld een week te laat is, moet hij een week extra betalen. De vergoeding is niet verschuldigd in geval van faillissement, WSNP, of surseance van betaling.

Sinds 1 januari 2015 geldt:

Bij tijdelijke contracten van korter dan 6 maanden mag geen proeftijd meer overeengekomen worden.

Bij overeenkomsten van 6 maanden tot 2 jaar maximaal 1 maand en bij langere overeenkomsten dan twee jaar geldt een proeftijd van maximaal 2 maanden.

Wordt een tijdelijk contract verlengd dan mag in het nieuw contract niet opnieuw een proeftijd worden overeengekomen.

Sinds 1 januari 2015 is het in het algemeen niet meer mogelijk om in een nieuw tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen.

De rechten van oproepkrachten en uitzendkrachten worden versterkt.

Per 1 juli 2015 is het zo dat na 3 tijdelijke contracten of 2 jaar er sprake is van een vast contract.

Ontslagrecht
Het ontslagrecht wordt vereenvoudigd. In principe komt er nog maar een route, d.w.z. per 1 juli 2015 gaan bedrijfseconomische ontslagen, of ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Werknemers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding.

1. Zij moeten twee jaar of langer in dienst zijn.
2. De arbeidsovereenkomst wordt op initiatief van de werkgever beëindigd.

De hoofdregel is een half maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. Er geldt een maximum van € 75.000,–.

Wijzigingen in de WW per 1 juli 2015:
1. Na een half jaar wordt alle arbeid als passend gezien.
2. Invoering van inkomensverrekening.

Wijzigingen in de WW per 1 juli 2016:
1. Vanaf deze datum wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht tot zij in 2019 nog 24 maanden bedraagt.
2. Werknemers worden zo snel mogelijk van werk naar werk begeleid, zodat zij zo kort mogelijk werkeloos zijn.

Bron: Rijksoverheid.nl

© maart 2015, mr. A.R. Oosthout.

Dit artikel is geschreven door mr. A.Robert Oosthout, advocaat en mediator bij Oosthout Advocatuur te Leiden. Dit artikel heeft niet de intentie volledige of uitputtende informatie te geven. Het is slechts bedoeld om u op de hoogte te brengen van de wijziging van het arbeids- en ontslagrecht en de Werkeloosheidswet per 1 januari 2015 en 1 juli 2015 en daarna. Aan de samenstelling van dit artikel is de grootst mogelijke zorgvuldigheid besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Als u concrete vragen hebt neem dan contact op met mr. Robert Oosthout per e-mail: oosthout@oosthoutadvocatuur.nl, of via de website www.oosthoutadvocatuur.nl, of bel 071-5249316.

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2014 uitgesteld.

contract

Harderwijk, 18 juni 2014. Minister Asscher heeft besloten dat de aangekondigde wetswijzigingen in de Wet  Werk en Zekerheid niet op 1 juli 2014 in werking treden maar op 1 januari 2015. De reden is dat hij vreest dat de werkgevers te weinig tijd hebben om zich op de wijzigingen voor te bereiden. Wat zijn de belangrijkste wetswijzigingen.

In willekeurige volgorde noem ik er een aantal.
1. Voor arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter geldt geen proeftijd meer.
2. De aanzegtermijn. Deze is nieuw in de wet. Zij houdt in dat voor contracten voor bepaalde tijd van een half jaar of langer de werkgever uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract de werknemer moet aanzeggen per brief of het contract wel of niet wordt verlengd. Sanctie op het achterwege laten van deze aanzegging is een maand loon.
3. Bij oproepcontracten wordt een loondoorbetalingsverplichting ingevoerd. Zij kan alleen voor de eerste zes maanden in de arbeidsovereenkomst worden uitgesloten. Voor een langer periode kan dat alleen bij CAO.
4. Opname van concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt beperkt en kan alleen nog maar bij in de arbeidsovereenkomst opgenomen gemotiveerde zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen. Als deze niet zijn opgenomen is het concurrentiebeding nietig.
5. Oud of nieuw recht van toepassing? Op contracten voor bepaalde tijd, die voor 1 juli 2014 zijn gesloten en in werking zijn getreden is oud recht van toepassing totdat zij zijn geëindigd van rechtswege.
6. Nieuw met betrekking tot de ketenbepaling is dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts 2 maal binnen 3 jaar mag worden verlengd en daarna is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd.

Disclaimer:
Deze opsomming is niet bedoeld uitputtend en volledig te zijn. Zij is slechts bedoeld om u er als werkgever van bewust te maken, dat er weer allerlei wijzigingen in het arbeidsrecht op handen zijn. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit artikel. Als u vragen hebt bel dan: Oosthout Advocatuur, mr. A.R. Oosthout: 071-5249316 of 06-26902545.